Spoločnosť Proinex Instruments, s.r.o., so sídlom Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky, 718 00 (ďalej len spoločnosť), vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len obchodné podmienky), ktoré upravujú vzťahy medzi spoločnosťou a jej zákazníkmi.

Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou a jej zákazníkmi.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Spoločnosť môže odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy s potenciálnym zákazníkom v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä z týchto dôvodov:
 1. uchádzač v minulosti nesplnil alebo nesplnil niektorý zo záväzkov spoločnosti
 2. uchádzač odmietne prijať tieto podmienky alebo iné podmienky uvedené v návrhu zmluvy
 3. podľa verejne dostupných informácií možno odôvodnene očakávať, že uchádzač nesplní svoje záväzky
 4. uchádzač nie je právne spôsobilý uzavrieť zmluvu
 • V prípade odmietnutia uzavrieť zmluvu s uchádzačom spoločnosť informuje uchádzača o dôvodoch odmietnutia čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od predloženia návrhu na uzavretie zmluvy.
 • Spoločnosť môže požiadať uchádzača o poskytnutie informácií potrebných na preukázanie jeho totožnosti a právnej spôsobilosti na uzavretie zmluvy. V prípade právnických osôb je tiež oprávnený požadovať údaje týkajúce sa identifikácie právnickej osoby, jej registračného čísla, daňového identifikačného čísla, sídla a akýchkoľvek ďalších potrebných informácií.

3. UZAVRETIE ZMLUVY

 • Na uzavretie zmluvy je potrebná písomná objednávka tovaru. Objednávku môžete poslať poštou, faxom, telefonicky alebo e-mailom.
 • Spoločnosť potvrdí objednávku a oznámi dátum dodania. Zmluva je uzavretá po prijatí objednávky.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu je možné uskutočniť týmito spôsobmi:

 • v hotovosti pri prevzatí tovaru
 • platba vopred (bankovým prevodom) 
 • dobierka 
 • v odôvodnených prípadoch je možné prevziať tovar na faktúru s lehotou splatnosti 21 dní.

Podľa individuálnej dohody je možné obdobie splácania zmeniť. V prípade platby na faktúru je spoločnosť oprávnená vyžiadať si referencie o dobrej platobnej morálke od najmenej troch partnerov zákazníka. Ak zákazník odmietne poskytnúť takéto referencie, platba sa môže uskutočniť len spôsobmi uvedenými v bodoch a, b alebo c. Iné spôsoby platby, ako napríklad predaj na splátky, sa môžu dohodnúť individuálne na základe zmluvy.

4. DODACIE PODMIENKY

Štandardná dodacia lehota je 3 - 30 dní od objednania tovaru. Ak je to technicky možné, je možné dohodnúť kratšie obdobie. Dodacia lehota môže byť dlhšia v závislosti od konkrétneho tovaru.
Tovar sa k zákazníkovi prepravuje prostredníctvom PPL, kuriéra ČD, osobne alebo iným požadovaným spôsobom.
Podľa záujmu zákazníka je možné zabezpečiť expresnú prepravu tovaru, ktorá je spoplatnená podľa osobitného cenníka. Tento cenník si môžete vyžiadať.

PREVOD TOVARU

- objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť osobne (pobočka Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky, 718 00) 
- tovar zvyčajne zasielame prostredníctvom PPL, DPD, Českej pošty k vám domov alebo na adresu spoločnosti 
- pri využití prepravnej služby odporúčame skontrolovať tovar ihneď po prevzatí, v prípade akejkoľvek závady nás prosím ihneď kontaktujte na telefónnom čísle uvedenom na faktúre 
- neskoršie reklamácie z dôvodu viditeľného mechanického poškodenia nebudú zohľadnené

ZÁSADY PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ

Zásady podávania sťažností sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvných podmienok.

SŤAŽNOSTI

 • Spoločnosť poskytuje zákazníkovi záruku za akosť, ktorou sa zaväzuje, že tovar bude vhodný na obvyklý účel a zachová si svoje obvyklé vlastnosti počas záručnej doby uvedenej na dodacom liste dodanom spolu s tovarom, a to od okamihu, keď zákazník prevezme tovar. V tejto súvislosti zákazník berie na vedomie, že niektoré časti tovaru (napr. sondy atď.) si zachovávajú svoje bežné vlastnosti po dobu kratšiu, ako je doba záruky za akosť; záruka za akosť týchto častí tovaru zaniká dňom, kedy mali byť vymenené (doba výmeny je uvedená napr. v návode na použitie a je pre zákazníka záväzná, aj keď ju odporúča výrobca), najneskôr však uplynutím doby uvedenej v záručnom liste odo dňa prevzatia časti tovaru, podľa toho, čo nastane skôr.
 • Spoločnosť nezodpovedá za vady, ak boli spôsobené zákazníkom alebo vonkajšími udalosťami, za ktoré spoločnosť v čase dodania tovaru nezodpovedá. Spoločnosť ďalej nezodpovedá za škody spôsobené po odovzdaní tovaru, za bežné opotrebenie a mechanické poškodenie tovaru a za vady tovaru spôsobené použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo odporúčaných batérií, kaziet alebo čistiacich prostriedkov atď.
 • Spoločnosť vyhlasuje, že na tovar dodaný zákazníkovi sa nevzťahujú žiadne práva tretích osôb.
 • Ak sa počas trvania záruky za akosť zistí vada, zákazník je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní odo dňa, keď sa vada prejavila, oznámiť túto vadu spoločnosti a zároveň jej oznámiť, aké práva si z takto zistenej vady uplatňuje.
 • Dodávateľ je povinný podať Spoločnosti písomné vyjadrenie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní odo dňa, keď Zákazník oznámil Spoločnosti vady tovaru. 
 • V prípade zasielania reklamovaného tovaru poštou musí byť uvedený prvý kontakt uskutočnený e-mailom alebo telefonicky. Bez predchádzajúcej dohody nebude reklamovaný tovar prijatý na reklamáciu, predávajúci má právo zásielku odmietnuť.
 • Za vadné plnenie, ktoré predstavuje podstatné porušenie zmluvy, sa považuje výskyt vád tovaru, ktoré znemožňujú jeho úplné alebo čiastočné používanie, alebo súčasný výskyt viacerých vád. Ostatné prípady sa považujú za nepodstatné porušenie zmluvy.
 • Plynutie záručnej doby sa pozastavuje odo dňa uplatnenia reklamácie až do doby, keď je kupujúci povinný tovar prevziať.
 • VRÁTENIE TOVARU

Zákazník je oprávnený vrátiť tovar a požadovať vrátenie celej kúpnej ceny v prípade, že bol vinou spoločnosti dodaný nesprávny tovar. Ak bol tovar zodpovedajúci objednávke dodaný, zákazník je oprávnený po dohode s dodávateľom tento tovar vrátiť za nasledujúcich podmienok:

 • Tovar vrátený do 40 dní od dátumu vystavenia faktúry bude stornovaný za 15 % z ceny tovaru.
 • Tovar vrátený medzi 40 a 75 dňami od dátumu faktúry 30 % z ceny tovaru
 • Tovar vrátený medzi 75. a 115. dňom od dátumu vystavenia faktúry 55 % z ceny tovaru
 • Tovar vrátený viac ako 115 dní po dátume vystavenia faktúry 100% storno - nie je možné požadovať vrátenie peňazí

ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

Zmluva medzi spoločnosťou a zákazníkom, ako aj tieto obchodné podmienky a všetky vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia právom Českej republiky.

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou, rozhoduje s konečnou platnosťou Rozhodcovský súd pri Obchodnej a priemyselnej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky podľa jeho Rokovacieho poriadku jediný rozhodca vymenovaný predsedom Rozhodcovského súdu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.

POSTUP PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ:

 • Predávajúci nesie právnu zodpovednosť za predaný tovar, ak tovar nemá kvalitu, množstvo, mieru alebo hmotnosť stanovenú právnymi normami a nie je bez vád, najmä ak nezodpovedá záväzným technologickým normám.
 • Kupujúci má právo na opätovnú kontrolu tovaru pred ním alebo na preukázanie jeho funkčnosti. Ak sa používanie tovaru riadi návodom alebo technickou normou, predávajúci je povinný s nimi kupujúceho oboznámiť. Ak tak neurobí, zodpovedá kupujúcemu za vzniknutú škodu, pokiaľ tieto pravidlá nie sú všeobecne známe.
 • Predávajúci zodpovedá za vady predaného tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim. V prípade tovaru predaného za nižšiu cenu nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej lehote, ktorá je stanovená individuálne pre každé zariadenie. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom kupujúceho, mechanickým poškodením tovaru alebo jeho opotrebovaním. Ak sa tovar predáva za nižšiu cenu alebo ak je tovar použitý, kupujúci má právo na odstránenie vady, ktorá nebola spôsobená bežným používaním, alebo na zľavu z kúpnej ceny, nie však právo na výmenu tovaru.
 • Kupujúci je povinný bezodkladne reklamovať tovar u predávajúceho. Zároveň je povinný okamžite prerušiť práce, aby nedošlo k zvýšeniu škody. Právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru nemôže uplatniť osoba, na ktorú bolo prevedené vlastnícke právo. Kupujúci si vyhradzuje právo na reklamáciu vád. Na vylúčenie zániku zodpovednosti za vady nestačí, že kupujúci upozornil predávajúceho na vady v záručnej dobe. S právom na uplatnenie zodpovednosti za vady musí byť spojené aj právo na uplatnenie nárokov z vád. Tovar musí kupujúci predložiť na reklamáciu čistý. Predávajúci je oprávnený odmietnuť tovar, ktorý je znečistený alebo odporuje všeobecným hygienickým zvyklostiam.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu. Ak je vada neodstrániteľná, ale nebráni riadnemu používaniu tovaru, kupujúci má nárok na primeranú zľavu z ceny tovaru. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vždy vymeniť vadný tovar za bezchybný.
 • Ak kupujúci uplatní právo, aby predávajúci odstránil chybný tovar, záručná doba začína plynúť od okamihu, keď kupujúci prevezme tovar späť. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu na jeho žiadosť potvrdenie o prevzatí veci do opravy a o dobe trvania opravy. Ak kupujúci napriek výzve na prevzatie tovaru tovar neprevezme späť v stanovenom termíne, záručná doba pokračuje od tohto termínu. Ak kupujúci uplatnil niektoré z možných práv zo zodpovednosti za vady, je týmto právom viazaný a nemôže túto voľbu zmeniť bez toho, aby sa s predávajúcim dohodol inak.
 • Ak sa vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne používať ako tovar bez vád, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj vtedy, ak sú vady odstrániteľné, ale kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre veľký počet vád. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje aj vada, ktorú nie je možné prakticky odstrániť. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď alebo do 60 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava lehota primeraná typu výrobku alebo služby, ktorá je potrebná na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a zákazník nedohodnú na dlhšej lehote. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. Ak sa vymení časť položky, začne plynúť nová záručná doba na túto časť. Predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov spojených s používaním tovaru ani na náhradu prípadných cenových rozdielov v hodnote tovaru.
 • Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie, ktorého výška je stanovená v cenníku predávajúceho.
  Predávajúci je povinný vždy na požiadanie informovať kupujúceho o obsahu reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok je k dispozícii aj na internete, na webovej stránke www.proinex.cz a v sídle predávajúceho.
 • Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.
 • Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tohto reklamačného poriadku sa riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení.