Meranie kvality materiálu, ultrazvukové tvrdomery, hrúbkomery, durometry Shore, Rockwell, Brinell, Vickers