poskytujeme záručné a pozáručné opravy a kalibráciu prístrojov, odborné poradenstvo pri výbere správneho prístroja

PONÚKAME. NASLEDUJÚCA KALIBRÁCIA PRÍSTROJOV A MERADIEL:

 • Kalibrácia meradiel tvrdosti podľa Rockwella
 • Kalibrácia tvrdomerov Vickers HV 0,2 - HV 100
 • Kalibrácia Brinellových tvrdomerov
 • Kalibrácia tvrdomerov (Leeb, UCI, Ernst, ...)
 • Kalibrácia tvrdomerov tvrdosti gumy SHORE (každá metóda)
 • Kalibrácia tvrdomerov na plasty a gumu (každá metóda)
 • Kalibrácia hrúbkomeru
 • Kalibrácia meradiel lesku
 • Kalibrácia laserového diaľkomeru podľa odporúčaní výrobcu pre držiteľov certifikátu ISO
 • Kalibrácia laserových diaľkomerov v akreditovanom laboratóriu CMI
 • Kalibrácia Schmidtovho kladiva
 • Kalibrácia teplomerov
 • Kalibrácia vlhkomerov

POSKYTUJEME ZÁRUČNÉ A POZÁRUČNÉ OPRAVY A KALIBRÁCIU PRÍSTROJOV, ODBORNÉ PORADENSTVO PRI VÝBERE SPRÁVNEHO PRÍSTROJA

 • Kvalitné výrobky súvisiace s kontrolou kvality povrchovej úpravy od svetoznámych výrobcov
 • odborné poradenstvo v oblasti kontroly kvality povrchu
 • odborné poradenstvo pri výbere správneho nástroja
 • komunikácia prostredníctvom e-mailu, faxu, ICQ, telefónu
 • môžete nás navštíviť v našich kanceláriách v Ostrave alebo Českej Lípe, alebo vás radi navštívime osobne
 • zastupujeme zahraničné spoločnosti Thermimport Quality Control, Sheen Instruments, Elcometer Instruments, CV Instruments a mnoho ďalších.
 • Poskytujeme záručné a pozáručné opravy a kalibráciu prístrojov
 • Žiadny z nami dodávaných prístrojov nepatrí do kategórie určených meradiel, t. j. tých, ktoré vyžadujú úradné overenie. V prípade, že takéto overenie (kalibrácia váh) potrebujete,
 • zabezpečíme ho na vašu žiadosť. 

Čo je to kalibrácia?

Podľa TNI 01 0115 (Medzinárodný metrologický slovník) je kalibrácia činnosť, pri ktorej sa za stanovených podmienok v prvom kroku stanoví vzťah medzi hodnotami veličiny s neistotami merania stanovenými etalónmi a zodpovedajúcimi indikáciami so súvisiacimi neistotami merania a v druhom kroku sa tieto informácie použijú na stanovenie vzťahu na získanie výsledku merania z indikácie.
Kalibrácia meracieho zariadenia je teda jednoduchý postup na overenie, či hodnoty namerané zariadením na referenčnom metrologickom etalóne zodpovedajú hodnotám uvedeným na etalóne (alebo zodpovedajú hodnotám použitého etalónu).

Spoločnosť Proinex Instruments pri kalibrácii meracích prístrojov vždy využíva overené a spoľahlivé kalibračné laboratóriá. Kalibráciu vykonávame flexibilne podľa vašich potrieb, aby ste si mohli byť istí, že váš prístroj meria správne a spoľahlivo.

Ponúkame zoznam najčastejších otázok týkajúcich sa kalibrácie meracích prístrojov.

1) Ako často je potrebné kalibrovať meracie prístroje?

Dĺžku kalibračných intervalov určuje každá spoločnosť, ktorá s prístrojom pracuje.

Pri niektorých prístrojoch je však kalibračný interval jasne definovaný - ide o tzv. pevné meradlá. Väčšina nami dodávaných prístrojov však nie sú určené meradlá, takže používateľ si určuje kalibračnú periódu sám, zvyčajne podľa svojich interných predpisov.

Pri určovaní kalibračného obdobia je potrebné zohľadniť tieto aspekty:

Odporúčanie výrobcu - interval kalibrácie určuje výrobca.
Podmienky používania - podmienky používania sú veľmi dôležitým faktorom pri určovaní kalibračného intervalu. Je zrejmé, že prístroj, ktorý sa používa denne a vykonajú sa s ním desiatky alebo stovky meraní, je určite vystavený oveľa väčšej záťaži ako prístroj, ktorý spoločnosť používa len sporadicky.
Sledovanie kalibračných údajov a ich porovnávanie s minulosťou - ak prístroj používate pravidelne, môžete ľahko sledovať zmeny v presnosti meraní prístroja. Ak je zrejmé, že presnosť niektorej z meraných veličín sa neustále nezhoršuje, je možné mierne predĺžiť kalibračný interval.  
 Oprava alebo porucha prístroja - pri oprave je potrebná kalibrácia. Ak váš prístroj opravuje servis alebo výrobca, mali by vám kalibráciu odporučiť sami. Vo vlastnom záujme by ste mali dať prístroj čo najskôr kalibrovať.

Každá spoločnosť by mala mať interný predpis, ktorý určuje interval kalibrácie. Určite by mal obsahovať identifikačné údaje spoločnosti vrátane osoby zodpovednej za metrológiu a zoznam meracích prístrojov, ktoré je potrebné kalibrovať, vrátane typu, sériového čísla, výrobcu, dátumov vykonania jednotlivých kalibrácií a odporúčaného kalibračného intervalu.

Na základe našich skúseností a skúseností našich zákazníkov odporúčame napríklad každoročnú kalibráciu hrúbkomerov, aby sa overila ich plná funkčnosť.

2) Kto môže vykonať kalibráciu?

Akreditovanú kalibráciu môže vykonávať len kalibračné laboratórium, ktoré je akreditované pre danú veličinu a má platný kalibračný postup.