Proinex Instruments, s.r.o., sídlem Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky, 718 00 (dále jen společnost), vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky), které upravují vztahy mezi společností a zákazníky.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv uzavřených mezi společností a jejími zákazníky.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ

 • Společnost může odmítnout uzavření kupní smlouvy se zájemcem v souladu s platnou právní úpravou, a to zejména z následujících důvodů:

  a) zájemce v minulosti neplnil nebo neplní jakékoliv závazky společnosti
  b) zájemce odmítá přijmout tyto obchodní podmínky nebo další podmínky uvedené na návrhu smlouvy
  c) podle veřejně dostupných informací lze důvodně předpokládat, že zájemce nebude plnit své závazky
  d) zájemce je právně nezpůsobilý k uzavření smlouvy
 • V případě odmítnutí uzavření smlouvy se zájemcem bude společnost co nejdříve, a to nejpozději do 30 dnů od podání návrhu na uzavření smlouvy, informovat zájemce o důvodech odmítnutí.
 • Společnost může požadovat, aby zájemce poskytl nezbytné informace sloužící ke zjištění jeho totožnosti a právní způsobilosti k uzavření smlouvy. U právnických osob je dále oprávněna požadovat údaje týkající se identifikace této právnické osoby, IČ, DIČ, sídlo, případně další potřebné informace.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

- Pro uzavření smlouvy je nutná písemná objednávka zboží. Objednávku lze zaslat poštou, dále faxem, telefonicky nebo e-mailem.
- Společnost potvrdí objednávku a sdělí termín dodání. Smlouva je uzavřena akceptací objednávky.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platbu lze provést následujícími způsoby:

- v hotovosti při převzetí zboží
- platba předem (převodem) 
- dobírkou 
- v odůvodněných případech možno odebrat zboží na fakturu se splatností 21 dní.

Dle individuální dohody může být doba splatnosti změněna. V případě platby fakturou je společnost oprávněna požadovat reference o dobré platební morálce od minimálně tří partnerů odběratele. Odmítne-li odběratel tyto reference poskytnout, pak je možné provedení platby pouze způsoby uvedenými pod písmenem a, b nebo c. Jiné způsoby platby, například splátkový prodej, mohou být dohodnuty individuálně na základě smlouvy.

4. DODACÍ PODMÍNKY

Standardní dodací lhůta je 3 - 30 dní od objednání zboží. Lze dohodnout i dobu kratší, pokud je to technicky možné. Doba dodání může být i delší dle konkrétního zboží.
Zboží je k zákazníkovi přepravováno zásilkovou službou PPL, ČD Kurýrem, osobně nebo jiným vyžádaným způsobem.
Dle zájmu zákazníka lze zařídit expresní přepravu zboží, která je účtována dle zvláštního ceníku. Tento ceník je možno vyžádat.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- objednané zboží je možno převzít osobně (pobočka Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky, 718 00
- běžně zboží zasíláme přepravní službou PPL, DPD, Česká pošta až k Vám domů, nebo na adresu firmy 
- při použití přepravní služby doporučujeme ihned po převzetí zboží zkontrolovat, při nějaké závadě nás neprodleně kontaktujte na telefonu uvedeném na faktuře 
- na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození nebude brán zřetel

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Nedílnou součástí obchodních podmínek je reklamační řád.
Záruka a postavení kupojícího - epravo.cz

REKLAMACE

 • Společnost poskytuje zákazníkovi záruku za jakost, kterou se zavazuje, že zboží bude po dobu záruky uvedenou na dodacím listě dodaným spolu se zbožím, od převzetí zboží zákazníkem způsobilé k použití pro obvyklý účel, a že si zachová obvyklé vlastnosti. Zákazník v této souvislosti bere na vědomí, že některé části zboží (např. sondy apod.) si zachovávají své obvyklé vlastnosti po dobu kratší než je doba poskytnuté záruky za jakost; na tyto části zboží uplyne záruka za jakost dnem, kdy mělo dojít k jejich výměně (lhůta k výměně je uvedena např. v návodu k použití, a je pro zákazníka závazná, byť by byla výrobcem určena jako doporučená), nejdéle však uplynutím doby uvedené v záručním listě od převzetí této části zboží, podle toho, co nastane dříve.
 • Společnost za vady neodpovídá, jestliže byly při předání zboží způsobeny zákazníkem nebo vnějšími událostmi, za které společnost neodpovídá. Společnost dále neodpovídá za poškození způsobená po předání zboží, běžné opotřebení a mechanické poškození zboží a za vady zboží způsobené použitím jiných než originálních náhradních dílů či doporučených baterií, náplní či čisticích prostředků apod.
 • Společnost prohlašuje, že na zboží dodaném zákazníkovi neváznou žádná práva třetích osob.
 • Pokud dojde ke zjištění vady v době trvání záruky za jakost, je zákazník povinen tuto vadu oznámit společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od okamžiku, kdy se vada projevila, a současně s tímto oznámením sdělit společnosti, jaká práva z takto zjištěné vady uplatňuje.
 • Dodavatel je povinen se bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů, poté, co jí budou zákazníkem oznámeny vady zboží, k tomuto oznámení písemně vyjádřit. 
 • V případě zasílání reklamovaného zboží poštou je nutné, aby byl již proveden výše uvedený první kontakt e-milem nebo telefonicky. Bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci, prodávající má právo zásilku odmítnout.
 • Za vadné plnění, které je podstatným porušením smlouvy, se považuje výskyt vad zboží, které zcela či z části znemožňují jeho užívání, či současný výskyt většího množství vad. Ostatní případy se považují za nepodstatné porušení smlouvy.
 • Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zákazník je oprávněn vrátit zboží a požadovat navrácení plné kupní ceny v případě, že bylo doručeno nesprávné zboží vinou společnosti. Jestliže bylo dodáno zboží odpovídající objednávce, je zákazník oprávněn toto zboží vrátit po dohodě s dodavatelem za následujících podmínek:

 • Zboží, vrácené do 40 dnů od data fakturace storno 15% z ceny zboží
 • Zboží vrácené mezi 40 a 75 dny od data fakturace storno 30% z ceny zboží
 • Zboží vrácené mezi 75 a 115 dny od data fakturace storno 55% z ceny zboží
 • Zboží vrácené po více než 115 dnech od data fakturace storno 100% - nelze požadovat náhradu

ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

Smlouva mezi společností a zákazníkem, stejně jako tyto obchodní podmínky a veškeré vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2010

REKLAMAČNÍ ŘÁD:

 1. Právní odpovědnost prodávajícího za prodané zboží je dána, jestliže zboží nemá právními normami stanovenou jakost, množství, míru nebo váhu a není bez vad, zejména pak neodpovídá závazným technologickým normám.
 2. Kupující má právo, aby bylo zboží před ním překontrolováno nebo jeho funkčnost mu byla předvedena. Řídí-li se užívání věci návodem, či je-li upraveno technickou normou, je povinen prodávající kupujícího s těmito seznámit. Pokud by tak neučinil, odpovídá kupujícímu za vzniklou škodu, ledaže jde o pravidla obecně známá.
 3. Prodávající odpovídá za vady, které má prodávané zboží při jeho převzetí kupujícím. U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá za vady, pro které byla sjednána nižší cena. Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v záruční době, která je stanovena individuálně u jednotlivých přístrojů. Prodávající neodpovídá za vady, způsobené kupujícím neodborným zásahem či mechanickým poškozením zboží nebo opotřebením. Je-li zboží prodávané za nižší cenu nebo jedná-li se o zboží použité, má kupující právo na odstranění vady, která nevznikla běžným používáním, případně na slevu z kupní ceny, nikoliv právo na výměnu zboží.
 4. Kupující je povinen reklamaci zboží uplatnit u prodávajícího neprodleně. Zároveň je povinen ihned zastavit práce, aby nedošlo ke zvýšení poškození. Právo z odpovědnosti za vady z prodaného zboží nemůže uplatňovat ten, na něhož bylo převedeno vlastnické právo. Právo uplatňovat vady zůstává zachováno kupujícímu. K vyloučení zániku práv z odpovědnosti za vady nestačí, že kupující v záruční době prodávajícímu vady vytkl. S právem uplatněné odpovědnosti za vady musí být zároveň spojeno také to, jaké právo z titulu vad kupující uplatňuje. Zboží k reklamaci předkládá kupující čisté. Prodávající je oprávněn špinavé zboží či obecným hygienickým zvyklostem odporující zboží odmítnout.
 5. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání v řádném užíváni zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Prodávající může vždy na místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné.
 6. Uplatní-li kupující u prodávajícího právo na odstranění vady zboží, dochází od okamžiku uplatnění tohoto nároku ke stavění běhu záruční doby, a to od doby, kdy kupující zboží převezme zpět. Prodávající je povinen kupujícímu na jeho žádost vydat potvrzeni o převzetí věci k opravě a o době jejího trvání. Pokud kupující přestože byl k převzetí zboží vyzván, ve stanoveném datu zboží nepřevezme, pokračuje od tohoto data běh záruční doby. Pokud kupující uplatnil některé z možných práv z odpovědnosti za vady, je tímto svým právem vázán a nemůže tuto volbu měnit bez toho, aniž by se s prodávajícím dohodl jinak.
 7. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která bráni tomu, aby bylo možno zboží řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží a nebo právo od smlouvy odstoupit. Toto právo přísluší kupujícímu i tehdy, jde-li o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádné užívat. Za vadu neodstranitelnou se považuje i vada, jejíž odstranění není účelné. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned nebo do 60 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s odběratelem nedohodne na delší lhůtě. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční lhůta. V případě, že dojde k výměně součásti věci, počíná běžet nová záruční doba na tuto součást. Prodávající nemá nárok na vyrovnání nákladů za užívání věci ani za případné cenové rozdíly v hodnotě zboží.
 8. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době, prodávající je oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, výši poplatku určuje ceník prodávajícího.
 9. Prodávající je povinen vždy na požádání kupujícího seznámit s obsahem reklamačního řádu. Reklamační řád je přístupný rovněž na Internetu, webové stránce www.proinex.cz a v sídle prodávajícího.
 10. Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek.
 11. Všechna práva a povinnosti vyplývající z tohoto reklamačního řádu se řídí obchodním zákoníkem v platném znění.