zajišťujeme záruční i pozáruční opravy a kalibraci přístrojů, odborné rady při výběru správného přístroje

NABÍZÍME NAPŘ. NÁSLEDUJÍCÍ KALIBRACI PŘÍSTROJU A MĚŘIDEL:

 • Kalibrace Tvrdoměrů Rockwell
 • Kalibrace Tvrdoměrů Vickers HV 0,2 - HV 100
 • Kalibrace Tvrdoměrů Brinell
 • Kalibrace měřiče tvrdosti (Leeb, UCI, Ernst, ...)
 • Kalibrace tvrdoměrů SHORE na pryž (každá metoda)
 • Kalibrace tvrdoměrů na plasty a pryž (každá metoda)
 • Kalibrace Tloušťkoměrů
 • Kalibrace Leskoměrů
 • Kalibrace Laserový dálkoměr dle doporučení výrobce pro držitele certifikátu ISO
 • Kalibrace Laserových dálkoměrů v akreditované laboratoři ČMI
 • Kalibrace Schmidtova kladívka
 • Kalibrace teploměrů
 • Kalibrace vlhkoměrů

ZAJIŠŤUJEME ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ OPRAVY A KALIBRACI PŘÍSTROJŮ, ODBORNÉ RADY PŘI VÝBĚRU SPRÁVNÉHO PŘÍSTROJE

 • kvalitní výrobky týkající se kontroly kvality povrchových úprav od světových renomovaných výrobců
 • odborné rady v oblasti kontroly povrchových úprav
 • odborné rady při výběru správného přístroje
 • komunikaci e-mailem, faxem, přes ICQ, telefonickou
 • můžete nás navštívit na poboče v Ostravě či České Lípě, nebo Vás rádi navštívíme osobně
 • zastupujeme zahraniční společnosti Thermimport Quality Control, Sheen Instruments, Elcometer Instruments, CV Instruments a mnoho dalších.
 • zajišťujeme záruční i pozáruční opravy a kalibraci přístrojů

Žádné z námi dodávaných přístrojů nespadají do kategorie stanovených měřidel, tedy těch, která vyžadují úřední ověření. V případě, že požadujete toto ověření (cejchvání vah), zajistíme jej na základě Vašeho požadavku. 

Co to je kalibrace?

Kalibrace je podle TNI 01 0115 (Mezinárodní metrologický slovník) činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi s přidruženými nejistotami měření a ve druhém kroku použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání výsledku měření z indikace.
Kalibrace měřicího zařízení je tedy zjednodušeně postup, kterým se ověřuje, že na navázaném metrologickém etalonu měří zařízení hodnoty odpovídají hodnotám uvedeným na etalonu (nebo odpovídající hodnotám použitého etalonu).

Společnost Proinex Instruments při kalibraci měřicích přístrojů vždy používá ověřené a spolehlivé kalibrační laboratoře. Kalibraci Vám zajistíme flexibilně podle vašich potřeb, abyste si mohli být jistí, že váš přístroj měří správně a spolehlivě.

Nabízíme seznam nejčastějších otázek, které souvisí s kalibrací měřicích přístrojů.

1) Jak často je potřebné kalibrovat měřicí přístroje?

Délku kalibračních intervalů si stanoví každá společnost, která s přístrojem pracuje.

U některých přístrojů je ale interval kalibrace jednoznačně určený – jedná se o tzv. stanovená měřidla. Většina námi dodávaných zařízení ale mezi stanovená měřidla nepatří, uživatel si proto určuje kalibrační periodu sám, zpravidla svým vnitřním předpisem.

Pro stanovení doby kalibrace je nutné vzít do úvahy následující hlediska:

 • Doporučení výrobce – výrobce stanoví kalibrační interval
 • Podmínky používání – podmínky užívání jsou velmi důležitý faktor stanovení intervalu kalibrací. Je zřejmé, že přístroj, který se používá denně a provádějí se jím desítky a stovky měření, je určitě namáhaný mnohem více než přístroj, který firma používá pouze sporadicky.
 • Sledování údajů v kalibračních listech a jejich srovnání s minulostí – když používáte přístroj pravidelně, můžete jednoduše sledovat změny v přesnosti měření vašeho přístroje. Když je zřejmé, že přesnost žádné z měřených veličin se trvale nezhoršuje, je možné mírně prodloužit interval kalibrace.  
 •  Oprava nebo nesprávná funkce přístroje – při opravě je kalibrace nezbytná. V případě, že váš přístroj opravuje servis nebo výrobce, měl by vám  kalibraci doporučit sám. Ve vašem vlastním zájmu byste měli dát přístroj zkalibrovat co nejdříve.

Každá společnost by měla mít vnitřní předpis, kde by měl být stanovený interval kalibrace. Tento předpis by měl určitě obsahovat identifikační údaje společnosti, včetně osoby, který je odpovědná za metrologii a seznam měřicích přístrojů, které je potřeba zkalibrovat – a to včetně typu, výrobního čísla, výrobce, dat, kdy byly jednotlivé kalibrace realizované a doporučený kalibrační interval.

Na základě našich zkušeností a zkušeností našich zákazníku doporučujeme např. tloušťkoměry kalibrovat každý rok, aby byla ověřena jejich plná funkčnost.

2) Kdo může provádět kalibraci?

Akreditovanou kalibraci může provádět pouze kalibrační laboratoř akreditovaná pro danou veličinu, s platným kalibračním postupem.