Kategorie

Měření kvality betonu, měření tvrdosti betonu a měření tloušťky betonu

Měření kvality betonu, měření tvrdosti betonu a měření tloušťky betonu

Měření kvality betonu, měření tvrdosti betonu a měření tloušťky betonu

Staří Římané, kteří využívali cementovou maltu pro její vysokou pevnost v tlaku, zjišťovali její vlastnosti škrábnutím ocelovým hřebem po povrchu. Betonáři 50-let našeho století posuzovali pevnost betonu poklepáním lehkým kladívkem na stavební dílec. Potřebné informace o požadované pevnosti jim poskytoval zvuk, který přitom vznikal a dále především intenzita odrazu „měřená“ v zápěstí. Zkušený praktik byl dokonce schopen určit na základě svých pozorování pevnost v betonu, či stupeň jeho zatvrdnutí (stáří). Málokdo však má absolutní sluch a takovou praxi, aby mohl zodpovědně posuzovat kvalitu betonu jen podle zvuku.

Přesto však právě tento princip měření vytvořil v té době základ pro vývoj mechanického měřicího přístroje, ve kterém je síla úderu na povrch betonu přesně definována vymrštěním stanovené hmoty pružinou se známou charakteristikou a měří se hodnota velikosti zpětného odrazu, která se odečítá na stupnici přístroje. Autor přístroje, Ing. Ernst Schmidt z Basileje, zadal již v roce 1954 první model tohoto přístroje do výroby švýcarské firmě PROCEQ. Od té doby bylo vyvinuto dalších devět modelů tohoto tvrdoměrného kladívka orig. SCHMIDT (Schmidtovo kladívko) a stalo se nejrozšířenějším přístrojem pro nedestruktivní zkoušení kvality betonu prakticky po celém světě.

Popis metody měření tvrdosti betonu pomocí Schmidtova kladívka:

Použitým způsobem měření patří Schmidtovo kladívko mezi tzv. „tvrdoměrné“ (sklerometrické) metody, když se požadovaná veličina zjišťuje nepřímo prostřednictvím měření velikosti pružné reakce od vyvozeného úderu. Vnitřní rázový člen přístroje – „kladivo“ narazí definovanou energií na povrch betonu a odrazí se zpět. Velikost odrazu je závislá na tvrdosti betonu. Pomocí přepočtového diagramu sestávajícího ze tří křivek, které odpovídají třem základním směrům rázu, tj. nahoru, dolů, nebo vodorovně – se určuje pevnost v tlaku v N/mm2. Pro stanovení optimálního průběhu těchto křivek bylo v různých laboratořích a zkušebních ústavech proměřeno na 20.000 betonových kostek. Takto stanovené křivky mají dnes v minimálně šedesáti zemích světa závaznou platnost pro beton zhotovený z portlandského cementu a s obvyklými příměsemi.

Protože se při těchto zkouškách beton vůbec neporuší, nebo se poruší jen tak málo, že tím není narušena funkce zkušebního tělesa, dílce nebo konstrukce, patří tato zkouška mezi tzv. „nedestruktivní“ metody zkoušení betonu.

Srovnání s jinými metodami

Výsledkem měření Schmidtovým kladívkem je tzv. „pevnost betonu v tlaku s nezaručenou přesností (Rbe)“. Tuto pevnost je možno porovnat s tzv. „krychelnou pevností betonu“, zjišťovanou laboratorně stlačováním zkušebních krychlí, které byly zhotoveny současně s výrobou příslušné betonové konstrukce. Tato metoda vypovídá však spíše o kvalitě použité betonové směsi, než o kvalitě betonové konstrukce z ní vyrobené. Odlišné zhutnění, jiné podmínky tvrdnutí, nedostatečné množství zkušebních vzorků a konečně též neúmyslné, či záměrné rozdíly ve složení mohou výsledek této zkoušky zkreslit.

Další metodou zkoušení kvality betonu jsou ultrazvuková měření. Zatímco při měření Schmidtovým kladívkem se jedná o povrchové měření na konkrétním místě, ultrazvukovým přístrojem lze měřit čas, který potřebuje ultrazvukový signál k průchodu celou vrstvou betonu a tím posuzovat kvalitu betonového prvku v celém průřezu. Je sice vypracovaná kombinovaná metoda složená z měření Schmidtovým kladívkem a ultrazvukovým přístrojem, která dává přesnější výsledky, avšak u podlah je nevýhodou, že lze ultrazvukem provádět pouze tzv. nepřímé měření (tj. na ploše), čímž je potlačen vlastní efekt kombinované metody. V původní ČSN 73 1373 jsou uvedeny ještě další tvrdoměrné metody (např. Waitzmannovo kladívko, kuličkový a špičákový tvrdoměr), avšak tyto se již v praxi zpravidla nepoužívají.

Tvrdoměrné kladívko SCHMIDT bylo původně podle zákona č.505/1990 Sb. o metrologii vedeno jako stanovené měřidlo s předepsanou lhůtou metrologického ověřování 1 rok. V současné době je již ze stanovených měřidel vyjmuto. Toto měřidlo se nyní kalibruje, uživatel si stanovuje kalibrační lhůty sám. Podle doporučení výrobce i dlouholetých zkušeností akreditované kalibrační laboratoře při TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek (tel.: 286 019 479 - Ing. Z. Antoš, P. Vodrážka), která jako jediná v ČR tyto kalibrace provádí, je vhodné dodržovat i nadále jednoleté kalibrační lhůty.

Výběr typu tvrdoměru betonu (Schmidtova kladívka):

podle očekávané pevnosti a druhu podlahové konstrukce je nutno nejdříve vybrat vhodný typ Schmidtova kladívka.

 • Model N: základní typ používaný v rozsahu krychelné pevnosti 10 až 70 MPa v normálním pozemním a mostním stavitelství. Vhodný pro betonové podlahové konstrukce.
 • Model L: typ se sníženou rázovou energií (cca 1/3) oproti modelu N, používaný v rozsahu krychelné pevnosti 10 až 70 MPa . Tímto modelem se zkouší tenkovrstvé stavební prvky a konstrukce s tloušťkou pod 100 mm, aby se zabránilo vzniku rázem vyvolaných vibrací, které by ovlivnily naměřené hodnoty. Vhodný pro měření tenkovrstvých betonových potěrů. Používá se však i pro měření pevnosti betonů s nižšími pevnostmi.
 • Model P: typová řada určená pro zkoušení stavebních materiálů s nízkou tvrdostí a pevností a pro zkoušení počátečních pevností malt. Pro zkoušení podlah se používá výjimečně.

Modely N a L se dodávají i v modifikaci s registračním zařízením, které zaznamenává naměřené hodnoty na registrační pásce. Odpadá tím nutnost zaznamenávání či diktování naměřených hodnot a hlavně nebezpečí vzniku chyb při přenosu. Zkouška tak zabere míň času, odstraní se nebezpečí vzniku chyby z odečítání a kromě toho zůstane ve formě registrační pásky zachován dokument, který může i dodatečně poskytovat informace o výsledcích zkoušek. Z tohoto důvodu můžeme tento typ přístrojů velmi doporučit. Pro větší četnosti měření se pak již vyplatí zvážit pořízení tvrdoměru DIGI-SCHMIDT Schmidtovo kladívko (v provedení N, nebo L), kde navíc vnitřní programové vybavení obsahuje již výše zmíněné převodní křivky (lze doplnit i vlastními speciálními) a na displeji, příp. po připojení na PC, lze odečítat již přímo přepočtené pevnostní hodnoty a dále s nimi v požadovaném programu pracovat.

Volba a úprava zkušebních míst:

Beton se zkouší na vybraných zkušebních místech, která se volí tak, aby svým rozložením a počtem reprezentovala zkoušenou plochu betonu. Rozložení zkušebních míst je uvedeno v ČSN EN 12504-2, kterou byla nahrazena původní česká norma ČSN 73 1373. Tato zkušební místa se označují a zakreslují do zkušebních protokolů a zprávy o provedené zkoušce. Velikost zkušebních míst musí být taková, aby se na nich dal provést potřebný počet měření vzájemně dostatečně vzdálených . Beton ve zkušebních místech musí být stejnoměrný, bez štěrkových míst. Před vlastním měřením se vybroušením za sucha pomocí brusného kamene odstraní na zkušebních místech zkarbonatovaná vrstva betonu (cementové mléko). Tímto je beton připraven k provedení měření. Uvedená norma předepisuje, že před každým měřením se mají provést alespoň 3 rázy nanečisto, aby se ověřila správnost funkce přístroje. Před každou sérií zkoušek na povrchu betonu se musí tvrdoměr ověřit na kalibrační kovadlině, stejně tak po ukončení zkoušení. Naměřené hodnoty je třeba porovnat a dle toho posoudit správnost funkce tvrdoměru.

Způsob měření:

razník tvrdoměru se přiloží na zkušebním místě kolmo na povrch betonu, přičemž se celý tvrdoměr stlačuje plynulým pohybem, až se vyvodí ráz. V tomto okamžiku je uvnitř tvrdoměru proti razníku vrženo silou pružiny nárazové závaží, které je po úderu odmrštěno určitý úsek zpět. Velikost úseku ukáže ručička na stupnici. U základních modelů N a L se po každém rázu zjištěná hodnota zapíše, u registračních modelů postačí mít předem stanovený plán rozmístění zkušebních míst měření, kontrolovat pouze, zda naměřené hodnoty nepřevyšují stanovený rozptyl a odečíst je např. až po skončení měření v kanceláři. Na každém zkušebním místě se provede nejméně devět čtení. Každý zkušební bod musí být vzdálen nejméně 25 mm od sousedního bodu i od hrany konstrukce.

Vyhodnocení měření:

ze všech platných měření na jednom zkušebním místě se vypočte podle originálního znění normy ČSN EN 12504-2 medián (v českém překladu chybně uvedena střední hodnota). Jestliže více než 20% všech čtení se liší od hodnoty vypočteného mediánu o více než 6 jednotek, pak celá sada čtení musí být zamítnuta.

Pevnost betonu zjistíme odečtením z převodního diagramu, nebo tabulky pro příslušný typ tvrdoměru a zaokrouhlíme ji na celé číslo. Zjištěné hodnoty uvedeme do tabulky, která je součástí zkušebního protokolu. Ten musí obsahovat veškeré potřebné náležitosti pro přesnou identifikaci míst měření, tabulku naměřených a přepočtených hodnot včetně dalších předepsaných formálních náležitostí jako jsou datum, čas, podmínky prostředí (teplota, vlhkost), zachování postupu uvedeného normou vč. identifikace kalibrační kovadliny, jména - kdo prováděl měření, kdo vyhodnocoval apod.

Časté chyby měření tvrdosti betonu Schmidtovým kladívkem:

 • Použití Schmidtova kladívka pro měření jiných materiálů, než pro které jsou sestaveny kalibrační vztahy. Schmidtovo kladívko je určeno pouze k měření obyčejného hutného betonu, který je zhotoven z běžně používaného kameniva s objemovou hmotností zrn větší než 2500 kg/m3 a z portlandského cementu. Z tohoto důvodu je nevhodné použití této metody například pro měření pevnosti v tlaku betonových podlah s finální úpravou, např. minerálními vsypy, nebo jinak povrchově upravenými.
 • Nedostatečná, nebo dokonce žádná příprava povrchu zkušebního místa. Zvláště u betonů se silnou vrstvou vyplaveného cementového mléka je tak měření zcela znehodnoceno. To se týká i betonových podlah zasypaných začerstva cementem a zahlazených, tzv. „gletovaných“ podlah. Tento způsob úpravy povrchu se dříve používal pro zvýšení pevnosti jinak nekvalitních betonů s nízkou pevností. Pokud provedeme měření na této vrstvě, zjistíme vysoké pevnosti. V případě, že povrch obrousíme, zjistíme většinou velmi nízkou pevnost, neumožňující žádnou běžnou finální úpravu povrchu.
 • Měření na štěrkovitém betonu s velkými zrny kameniva. Pokud provedeme zkušební měření na kamenivu, zaznamenáme vysokou hodnotu, která však neodpovídá pevnosti betonu. Ve spojení s nízkým počtem měření dojde ke značnému zkreslení výsledků.
 • Měření na extrémně tenkých plovoucích potěrech. Pokud se měření provádí na potěru, jehož tloušťka se pohybuje kolem 2-4 cm , který zároveň není pevně spojen s podkladem („dutá místa“), nelze tuto metodu použít. Tenká vrstva potěru pod úderem razníku Schmidtova kladívka pruží a zjištěná hodnota následně neodpovídá skutečnosti. Takováto měření doprovází charakteristický „dutý“ zvuk a na ukazateli se obvykle neukáže žádná hodnota, příp. velice nízká.
 • Nevyčištěný, neseřízený přístroj. Vzhledem k podmínkám, v jakých se Schmidtovo kladívko používá, zejména vysoké prašnosti na stavbách, je nutné ho podle četnosti používání dávat čistit a seřizovat v autorizovaném servisu. Nedoporučuje se provádět demontáž a čištění vlastními silami, neboť po sestavení není možnost správného seřízení a kontroly měřených hodnot na stanovené metrologicky navázané kovadlině. V žádném případě se nesmí při údržbě přístroje používat oleje, nebo tuky – jejich použití má za následek spolu s prachem z provozu vznik brusné pasty, následné zkreslování naměřených hodnot až zadření. Nedílnou součástí postupu před každou kalibrací prováděnou akreditovanou kalibrační laboratoří je kompletní repase přístroje a případná výměna opotřebovaných či porušených dílů za originální nové.
 • Nekvalifikovaná obsluha. Také kvalifikace pracovníka provádějícího zkoušku je velmi důležitá. Ten musí umět posoudit, zda na stanoveném místě lze provést po řádné úpravě povrchu plnohodnotné měření, musí s citem dodržovat vždy kolmý směr tvrdoměru k povrchu měřeného místa a pevné přitlačení k povrchu, aby nedošlo k odskočení celého přístroje, apod. Kromě jiného jsou nutné i znalosti metrologie pro správné zpracování a vyhodnocení výsledků .

Související normy:

 • ČSN EN 12504-2 Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
 • ČSN EN 12390-3 Pevnost v tlaku zkušebních těles
 • ČSN 75 4505 Podlahy – společná ustanovení
 • ISO 8045 (mezinárodní)
 • EN 12398 (evropská)
 • BS 1881 Part 202 (Velká Británie)
 • ASTM C 805 (USA)
 • NEN 3880 A 607 (Nizozemí)
 • DIN 1048 Teil 2 (Německo)
 • NF P 18-417 (Francie)
 • B 15-225 (Belgie)
 • UNI 7997 (Itálie)
 • UNE 83.307 (Španělsko) 

117Komentář

  • Avatar
   Chicago Renters Insurance
   May 04, 2020

   You completed certain reliable points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will agree with your blog. Chicago Renters Insurance

   • Avatar
    pAULA
    Jul 23, 2020

    My son became very uncomfortable due to equivalent trouble then we began taking steerage with the help of them and now he feels an excellent deal more comfortable than ever before! world top companies

  • Avatar
   patriotchimneysweeps.com
   May 04, 2020

   What a really awesome post this is. Truly, one of the best posts I've ever witnessed to see in my whole life. Wow, just keep it up. patriotchimneysweeps.com

  • Avatar
   www.visualfilmworks.com
   May 04, 2020

   As a seller of legal steroids, you can buy Crazy Bulk products, explore stacks and finally get the body you’ve always wanted www.visualfilmworks.com

  • Avatar
   www.shayswayinc.com
   May 04, 2020

   This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post. www.shayswayinc.com

   • Avatar
    Uja
    Jul 05, 2020

    There are the power modes to switch the conditions for the clever patter on the silver mark. This is a nice idea to complete the neat pattern. buy votes

  • Avatar
   One Funnel Away Challenge
   May 07, 2020

   this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot! One Funnel Away Challenge

  • Avatar
   ClickFunnels
   May 07, 2020

   The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought you have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention. ClickFunnels

  • Avatar
   Resurge
   May 07, 2020

   I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates. Resurge

  • Avatar
   Resurge
   May 07, 2020

   I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative and I really learned a lot from it. Resurge

  • Avatar
   Leptitox Review
   May 07, 2020

   Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. Leptitox Review

  • Avatar
   Leptitox Review
   May 07, 2020

   Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share. Leptitox Review

  • Avatar
   Resurge Reviews
   May 07, 2020

   Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. Resurge Reviews

  • Avatar
   Leptitox
   May 07, 2020

   Welcome to the party of my life here you will learn everything about me. Leptitox

  • Avatar
   Mind Body Matrix Pain Relief Cream
   May 07, 2020

   Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. Mind Body Matrix Pain Relief Cream

  • Avatar
   Conversation Starters
   May 07, 2020

   I was taking a gander at some of your posts on this site and I consider this site is truly informational! Keep setting up.. Conversation Starters

  • Avatar
   Questions to Ask a Guy
   May 07, 2020

   this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot! Questions to Ask a Guy

  • Avatar
   Pick-up Lines
   May 07, 2020

   I was taking a gander at some of your posts on this site and I consider this site is truly informational! Keep setting up.. Pick-up Lines

  • Avatar
   Hilarious Jokes for Kids
   May 07, 2020

   Really impressive post. I read it whole and going to share it with my social circules. I enjoyed your article and planning to rewrite it on my own blog. Hilarious Jokes for Kids

  • Avatar
   Would You Rather
   May 07, 2020

   Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. Would You Rather

  • Avatar
   Reading Head Start
   May 07, 2020

   Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers. Reading Head Start

  • Avatar
   Penis Enlargement Bible
   May 07, 2020

   Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Penis Enlargement Bible

  • Avatar
   Make Him Worship You
   May 07, 2020

   I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative and I really learned a lot from it. Make Him Worship You

  • Avatar
   28-Day Keto Challenge
   May 07, 2020

   I truly like you're composing style, incredible data, thankyou for posting. 28-Day Keto Challenge

  • Avatar
   The Knowledge Broker Blueprint
   May 07, 2020

   Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers. The Knowledge Broker Blueprint

  • Avatar
   mr seo
   May 10, 2020

   You actually make it look so easy with your performance but I find this matter to be actually something which I think I would never comprehend. It seems too complicated and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it! www.rjrmelaw.com

  • Avatar
   mr seo
   May 10, 2020

   I am a new user of this site so here i saw multiple articles and posts posted by this site,I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. www.southernbritishcarclub.org

  • Avatar
   mr seo
   May 10, 2020

   Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best. www.teamsterslocal20.org

  • Avatar
   mr seo
   May 10, 2020

   Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing. treehilllandscape.com

  • Avatar
   mr seo
   May 10, 2020

   I was taking a gander at some of your posts on this site and I consider this site is truly informational! Keep setting up.. perthmet.net

  • Avatar
   mr seo
   May 10, 2020

   I found Hubwit as a transparent s ite, a social hub which is a conglomerate of Buyers and Sellers who are ready to offer online digital consultancy at decent cost. www.ladieshealthandfitnessusa.com

  • Avatar
   mr seo
   May 10, 2020

   I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot! www.bahaiecuador.org

  • Avatar
   mr seo
   May 10, 2020

   Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written. www.birdfeederdesignsunlmt.com

  • Avatar
   www.find-small-business-software.com
   Jun 22, 2020

   I am a new user of this site so here i saw multiple articles and posts posted by this site,I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. www.find-small-business-software.com

  • Avatar
   www.greenturtlefarm.com
   Jun 22, 2020

   Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best. www.greenturtlefarm.com

  • Avatar
   www.haddonfieldhomeinspection.com
   Jun 22, 2020

   Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written. www.haddonfieldhomeinspection.com

  • Avatar
   www.pallamanomalo.com
   Jun 22, 2020

   Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantly. www.pallamanomalo.com

  • Avatar
   www.plymouthareabusinesscenter.com
   Jun 22, 2020

   I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day! www.plymouthareabusinesscenter.com

  • Avatar
   www.transco-neon.com
   Jun 22, 2020

   I am a new user of this site so here i saw multiple articles and posts posted by this site,I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. www.transco-neon.com

  • Avatar
   www.medicoventures.net
   Jun 22, 2020

   I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you! www.medicoventures.net

  • Avatar
   www.tehachapihumane.org
   Jun 22, 2020

   I think about it is most required for making more on this get engaged www.tehachapihumane.org

  • Avatar
   www.fueluptoplay60mediaresources.com
   Jun 22, 2020

   Through this post, I know that your good knowledge in playing with all the pieces was very helpful. I notify that this is the first place where I find issues I've been searching for. You have a clever yet attractive way of writing. www.fueluptoplay60mediaresources.com

  • Avatar
   www.zachariahsway.com
   Jun 22, 2020

   Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post. www.zachariahsway.com

  • Avatar
   aikenc
   Aug 19, 2020

   We reported regarding my opportunity and so they described they may assist me to expanding my opportunity plus they perform! check out here

  • Avatar
   Phillip N. Fischer
   Sep 02, 2020

   Clearly astonishing! Advised to all!UI designers

  • Avatar
   Miranda
   Oct 01, 2020

   Whether somebody pursuit of his vital thing, hence he or she desires to be accessible that at length, hence that thing is maintained over here. https://cineiglesia.com

  • Avatar
   Shawn C. Gordon
   Oct 10, 2020

   As it has helped me lots and I'm sure that it's going to do the same for you!adtechps

  • Avatar
   Virginia D. Cobb
   Oct 29, 2020

   89 Each time I used to always check blog posts within the first hours in the break of day, because I like to get information increasingly more.bhabhi devar ka pyar

  • Avatar
   Summer Wells
   Nov 03, 2020

   I am confident you've got a great enthusiast following there. Live Cam

  • Avatar
   black college hoodies
   Nov 09, 2020

   The complete blogs are really inconceivable and definitely everyone will share this information. black college hoodies

  • Avatar
   Trenbolone Coupons
   Nov 19, 2020

   Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. Trenbolone Coupons

  • Avatar
   Escritórios de Arquitetura São Paulo
   Dec 28, 2020

   Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?Escritórios de Arquitetura São Paulo

  • Avatar
   dividata
   Dec 30, 2020

   I have come across with so many sites but dividata is one of it’s own kind!

  • Avatar
   Kaleem Seo
   Jan 02, 2021

   Testosterone Lots of men choose to move toward the gym and start gaining muscle. So, for people to gain muscle Testosterone are recommended. Testogen

  • Avatar
   dg casino
   Jan 02, 2021

   I simply wanted to write down a fast word to mention you for those wonderful tips and hints you’re showing on this site dg casino

  • Avatar
   buy amphetamine powder online Asia
   Jan 06, 2021

   Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read. https://medicalmedsonlineshop.com/product/buy-amphetamine-powder-online/

  • Avatar
   buy Molly 180mg capsule online USA
   Jan 06, 2021

   Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read. https://medicalmedsonlineshop.com/product/buy-molly-180mg-capsule-online/

  • Avatar
   dominoqq
   Jan 07, 2021

   Brilliantly created web which i highly recommend people to visit there! dominoqq

  • Avatar
   essay writer service
   Jan 10, 2021

   If you are looking for the best study platform you have landed on the perfect place! essay writer service

  • Avatar
   live22
   Jan 12, 2021

   Sounds like you have done something remarkable in your field of excellence! live22

  • Avatar
   Dinah J. Wells
   Jan 16, 2021

   Yarmouth Landscaping is doing a great work in helping people. I have visited their location and it is Such a wonderful areaLawn Care Yarmouth | Fall Cleanups Yarmouth I really like your content and what you share here. Keep up the good work. Thank you.

  • Avatar
   Anzalna
   Jan 18, 2021

   Do follow this channel its useful its hard to find good ones. Thanks acim

  • Avatar
   Healer
   Jan 21, 2021

   Some of my friends have suggested me to visit such mind blowing sites, This was the best experience! Meet new people

  • Avatar
   Healer
   Jan 25, 2021

   One of the best sites i have visited in last few weeks and i would love to be the part of your emerging community! 먹튀검증업체

  • Avatar
   Henry Jones
   Jan 29, 2021

   I was very impressed by this post, this site has always been a pleasant article to read. Indoor Cardio Pro

  • Avatar
   amazon fba business
   Feb 05, 2021

   This video amazon fba business has something which will definitely expand your education and imagination,which will eventually make you more visionary!

  • Avatar
   ☠ Shirayuki ♚
   Feb 05, 2021

   I admire this article for the well-researched content and excellent wording. PROVIDENCE ROOFING

  • Avatar
   ☠ Shirayuki ♚
   Feb 10, 2021

   I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative Guinea Pig Vision

  • Avatar
   Clark Shen
   Feb 19, 2021

   PROVIDENCE ​PAVING I like your blog site. I am happy to read your blog it's very helpful as well as your blog site is truly great and also outstanding you made it a wonderful article.

  • Avatar
   Hanne Jones
   Feb 19, 2021

   That's an actually excellent write-up. I'm so delighted to read this. What you composed was really helpful to me.Thank you. PRECISION TOWING FRAMINGHAM

  • Avatar
   Efrect Khan
   Feb 21, 2021

   Many thanks for a wonderful posting! I quite delighted in reviewing it, you might be a great writer. I will certainly make certain to bookmark your blog and will certainly usually return later on. Londonderry's Best Realtor

  • Avatar
   Kaleem Seo
   Feb 21, 2021

   Licensed slot machines in Pin Up casinos ⏩ Licensed by the gambling regulator Curacao ✍️️ Real reviews ⚡ Fast payouts ▻ Click! pinup mirror

  • Avatar
   Sophie Miller
   Mar 02, 2021

   Ich danke Ihnen für die Information! Ich war auf der Suche nach und konnte nicht finden. Du hast mir geholfen! 192.168.l.254

  • Avatar
   david icke
   Mar 05, 2021

   I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. david icke

  • Avatar
   feshop
   Mar 06, 2021

   I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. feshop

  • Avatar
   feshop
   Mar 06, 2021

   I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. feshop

  • Avatar
   Clark Daniel
   Mar 06, 2021

   Thanks for the great blog site. It was extremely useful for me. I'm pleased I discovered this blog site. Thank you for showing to us, I as well constantly learn something new from your blog post. Tow Truck Service

  • Avatar
   Pat Mhan
   Mar 06, 2021

   I do not know what to state really what you share effectively and also beneficial to the community, I really feel that it makes our neighborhood a lot more developed, thanks Repair and Replacement

  • Avatar
   sa gaming
   Mar 09, 2021

   I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. sa gaming

  • Avatar
   Teri Laurel
   Mar 10, 2021

   Thanks for your blog post. I've been thinking about composing an extremely comparable post over the last number of weeks, I'll most likely keep it short and sweet and link to this rather if thats cool. Many thanks. Best Luxury Real Estate

  • Avatar
   best dog groomer miami
   Mar 11, 2021

   I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.best dog groomer miami

  • Avatar
   ku bet
   Mar 11, 2021

   I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.ku bet

  • Avatar
   Yorkie For Sale USA
   Mar 12, 2021

   Fantastic Site with useful and unique content looking forward to the next update thank you.Yorkie For Sale USA

  • Avatar
   casino online cambodia
   Mar 14, 2021

   Fantastic Site with useful and unique content looking forward to the next update thank you.casino online cambodia

   • Avatar
    dirty cameras
    Mar 14, 2021

    Find hottest online dirty web cam models at dirtycameras.com. Sign up for free and start talking with dirty web cam girls tonight. Registering is easy and fast and you are ready to chat!"sex cam

  • Avatar
   sa gaming
   Mar 16, 2021

   Fantastic Site with useful and unique content looking forward to the next update thank you.sa gaming

  • Avatar
   savage grow plus reviews
   Mar 17, 2021

   Fantastic Site with useful and unique content looking forward to the next update thank you.savage grow plus reviews

  • Avatar
   nha cai
   Mar 17, 2021

   Fantastic Site with useful and unique content looking forward to the next update thank you.nha cai

  • Avatar
   Buy Psilocybin Mushrooms Online
   Mar 18, 2021

   We stock handiest the satisfactory magic Mushroom. Therefore you can make certain the quality quality from our shop.Buy Psilocybin Mushrooms Online

  • Avatar
   Kaleem Seo
   Mar 18, 2021

   We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work. polyurea

  • Avatar
   karthik
   Mar 23, 2021

   ecommerce development companies Ecommerce development companies keep various points into consideration to deliver the best ecommerce web or app to suit your business requirements. They are the experts backed by years of experience & expertise in this field to deliver such complex project flawlessly.

  • Avatar
   Candy
   Mar 23, 2021

   Sales Outsourcing Companies Sales Outsourcing helps companies to run their business more effectively without the worries relates to sales. We at Saletancy help the organizations to rapidly grow their sales and profits through outsourcing.

  • Avatar
   karthik
   Mar 23, 2021

   Digital Workplace Software The digital workplace is a central working environment that employees can access from anywhere and at any time – whether they’re on the train, in their home office or at the beach. All data is stored in one location and can be accessed quickly and easily. Your employees are freer to determine when and how they work and therefore more efficient. Discover the digital workplace for your company.

  • Avatar
   karthik
   Apr 02, 2021

   Digital Workplace Software The digital workplace is a central working environment that employees can access from anywhere and at any time – whether they’re on the train, in their home office or at the beach. All data is stored in one location and can be accessed quickly and easily. Your employees are freer to determine when and how they work and therefore more efficient. Discover the digital workplace for your company. Digital Workplace Software

  • Avatar
   karthik
   Apr 02, 2021

   ecommerce development companies ecommerce development companieshis makes it highly difficult for first-time entrepreneurs looking to build a shopping website for their business find a reliable partner in eCommerce development services. This painstaking task was undertaken by GoodFirms to help potential eCommerce web clients find the best eCommerce web development company. GoodFirms in its research found that the below listed eCommerce development companies of India provide profitable eCommerce solutions to start-ups and medium-sized enterprises all across the globe. ecommerce development companies

  • Avatar
   win
   Apr 07, 2021

   Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post. buy votes for online contest

  • Avatar
   general contractor sacramento
   Apr 07, 2021

   Very informative content!! Thanks for posting!

  • Avatar
   https://baycountybuilderservices.com/
   Apr 08, 2021

   Very interesting website it is. I saw many different posts here and all are very interesting and informative. | https://baycountybuilderservices.com/

Leave your reply

*
**nebude publikováno
*www adresa http://
*
Product successfully added to the product comparison!