Kategorie

Stolní tvrdoměry 18 products

Kategorie

Stolní tvrdoměry

Partneři


Povrchová úpravaOdborný server


Tvrdoměry materiálů, stolní, přenosnéTvrdoměry


Stolní tvrdoměry

Stolní tvrdoměry, stacionární tvrdoměry Rockwell, Brinell, Micro Macro Vickers, Univerzální tvrdoměry,

Podkategorie

 • Stolní tvrdoměry Rockwell

  Analogové stolní tvrdoměry Rockwell, motorizované, digitální, Stupnice Rockwell: A,B,C,D,E,F,G,K,L,M,P,R,V, Manuální a plněautomatické tvrdoměry Rockwell

  Tvrdost podle Rockwella (ČSN 42 0373)

  se zjišťuje na Rockwellově tvrdoměru jako rozdíl hloubky vtisku vnikacího tělesa (ocelová kulička, diamantový kužel) mezi dvěma stupni zatížení (předběžného a celkového). Účelem předběžného zatížení je vyloučit z měřené hloubky nepřesnosti povrchových ploch.

  Kužel má vrcholový úhel 120° a poloměr kulové části 0,2 mm (HRA, HRC). Kulička má průměr 1,5875 mm (HRB).

  Zkouška tvrdosti podle Rockwella (HRB, HRC)

  Diamantový kužel nebo ocelovou kulička, dotýkající se povrchu zkoušeného předmětu, se nejprve předběžně zatíží silou 100 N (výchozí poloha pro měření hloubky vtisku). Potom se pozvolna zvětšuje zatěžovací síla tak, aby se za 3 až 6 sekund dosáhlo zatížení předepsané normou (např. předběžné zatížení silou 100 N + zkušební zatížení silou 1400 N = celkové zatížení silou 1500 N). Pak se zatěžují síla opět zmenšuje až na 100 N a v tomto stavu se zjistí přírůstek h hloubky vtisku, který nastal proti výchozí poloze při 100 N. Zkouška tvrdosti podle Rockwella je rychlá, snadná a vpichy (důlky) jsou velmi malé (max. hloubka 0,2 mm). Je vhodná pro běžnou kontrolu velkých sérií výrobků a tam, kde HB již není použitelná.

  rockwell-diagram

  Normalizované zkoušky tvrdosti

  U nás jsou normalizovány tři zkoušky tvrdosti podle Rockwella. Tvrdost zjištěnou při těchto zkouškách označujeme HRA, HRB, HRC. Volba Rockwellovy stupnice (tj. druhu vnikacího tělíska) zavisí hlavně na předpokládané tvrdosti zkoušeného materiálu.

  HRA

  • Tvrdost určená diamantovým kuželem při celkovém zatížení 600 N.
  • Pro slinuté karbidy a tenké povrchové vrstvy.

  HRB

  • Tvrdost určená ocelovou kuličkou (B = ball) při celkovém zatížení 1000 N.
  • Pro měkčí kovy (25 - 100 HRB).

  HRC

  • Tvrdost určená diamantovým kuželem (C = cone) při celkovém zatížení 1500 N.
  • Doporučuje se používat pro rozsah HRC = 20 - 67.

  Zdroj: [16], Pavel Kryštůfek (zkráceno, upraveno)

  Normy:

  • ČSN EN ISO 6508-1 - Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
  • ČSN EN ISO 6508-2 - Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních zařízení (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
  • ČSN EN ISO 6508-3 - Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
  • ISO 6508-1 - Metallic materials. Rockwell hardness test - Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
  • ISO 6508-2 - Metallic materials. Rockwell hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
  • ISO 6508-3 - Metallic materials. Rockwell hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T).
  • ISO 3738-1:1982 - Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A) - Part 1: Test method.
  • ISO 3738-2:1982 - Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A) - Part 2: Preparation and calibration of standard test blocks.
  • ASTM E18 - Standard Test Method for Rockwell Hardness and Rockwell Superficial Hardness of Metallic Materials.
  • ASTM E1842 - Standard Test Method for Macro-Rockwell Hardness Testing of Metallic Materials.
  • ASTM D785 - Standard Test Method for Rockwell Hardness of Plastic and Electrical Insulating Materials.
 • Stolní tvrdoměry Brinell

  Tvrdost podle Brinella

  (ČSN 42 0371) se zjišťuje vtlačováním ocelové kalené kuličky o průměru D do zkušebního tělesa silou F, která směřuje kolmo k povrchu tělesa po stanovenou dobu. Následně po odlehčení se změří průměr vtisku d.

  Průměr D bývá 1 mm, 2,5 mm, 5 mm a 10 mm. Průměr kuličky závisí na tloušťce t měřeného materiálů. Platí, že minimální tloušťka materiálu je desetinásobek hloubky vtisku. V opačném případě by se mohla projevit tvrdost podložky.

  Zkouška tvrdosti podle Brinella

  Doba působení síly o dané velikosti závisí na struktuře materiálu. Měkčí materiály se zatěžují delší dobu. U slitin železa je zatížení od 10 do 15 s. U neželezných slitin od 10 do 180 s.

  Přesnost měření závisí na správném proměření vtisku. U Brinellovy zkoušky je měření vtisku poměrně nepřesné. Vtisk bývá někdy nezřetelný a nesouměrný. Na průměr vtisku má velký vliv i vtažení materiálu po kraji vtisku (u materiálu nezpevněného) nebo naopak vytlačení obvodového valu (u materiálu zpevněného). Příčinou další chyby je deformace použité vtlačované kuličky (je z kalené oceli). Pro materiály tvrdší než HB=400 není ocelová kulička vhodná a používají se kuličky ze slinutých karbidů.

  Brinellův tvrdoměr

  Pro zkoušku se používá Brinellův tvrdoměr. Kulička vytvoří na zkušebním vzorku kulovitý vtisk. Tvrdost se určuje aritmetickým průměrem změřených průměrů vtisku měřených dvakrát kolmo na sebe.

  brinell-diagramTvrdost podle Brinella

  HB = (0,102 . F) / A

  F - síla v N

  A - povrch vtisku vytlačeného vrchlíku, který je považován za kulový.

  Pro praktickou potřebu jsou sestaveny tabulky.

  Označení tvrdosti se skládá ze značky tvrdosti HB a k ní připojených údajů podmínek zkoušky, tj. průměru kuličky D, síly F a doby zatížení t. Tyto údaje jsou od sebe odděleny lomítkem (např. HB 5/7500/30 = 320). Pro nejběžnější podmínky, tj. HB 10/30000/10, používáme jen označení HB (např. HB=210).

  Přesný převod tvrdosti podle Brinella na jiné stupnice neexistuje.

  Brinellův tvrdoměr má různou velikost a provedení. V laboratořích existují velké stabilní přístroje. Pro malé dílny, sklady, montáže nebo pro zkušební účely na stavbách byly zkonstruovány malé jednoduché přístroje. Nejpoužívanější z nich je ruční přenosný (kapesní) tvrdoměr Poldi. Principem je porovnání známé pevnosti materiálu porovnávací tyčinky s pevností zkoušeného materiálu. Pracuje se s ním tak, že tvrdoměr přiložíme ke zkoušenému předmětu a kladívkem udeříme na úderník.

  Ocelová kulička se úderem kladívka zatlačí do zkoušeného materiálu a vytvoří v něm vtisk. Zároveň se však kulička vtiskne i do porovnávací tyčinky. Lupou se změří průměry vtisků na zkoušeném materiálu i na porovnávací tyči. V tabulkách, které jsou ke každému tvrdoměru přiloženy, vyhledáme příslušné číslo tvrdosti podle velikosti vtisku.

  Zdroj: [16], Pavel Kryštůfek (zkráceno, upraveno)

  Normy:

  • ČSN EN ISO 6506-1 - Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda.
  • ČSN EN ISO 6506-2 - Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních zařízení.
  • ČSN EN ISO 6506-3 - Kovové materiály. Zkoušení tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
  • ISO 6506-1 - Metallic materials. Brinell hardness test - Part 1: Test method.
  • ISO 6506-2 - Metallic materials. Brinell hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines.
  • ISO 6506-3 - Metallic materials. Brinell hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks.
  • ASTM E10 - Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials.
 • Stolní tvrdoměry Vickers

  Tvrdost podle Vickerse (ČSN 42 0374)

  - do materiálu se vtlačuje pod zatížením silou F (působí kolmo na povrch vzorku) diamantový pravidelný čtyřboký jehlan o daném vrcholovém úhlu mezi protilehlými stěnami po danou dobu. Následně se změří střední délka u obou úhlopříček vtisku. Zkušební zatěžující síla bývá od 10 do 1000 N. Doba zatížení se volí od 10 do 180 s. Použité zatížení píšeme do označení, např. HV 100 (HV 100 = 215).

  vickers-diagramPro běžně zkušební zatížení 300 N a dobu od 10 do 15 s se používá označení HV.

  Zkouška tvrdosti podle Vickerse

  Tvrdost podle Vickerse

  Tvrdost podle Vickerse se vyjadřuje bezrozměrně. Tvrdost podle Vickerse je určena poměrem vtlačovací síly F a povrchu vtisku.

  HV = 0,189 . (F / d2)

  F - síla vtlačování

  d - úhlopříčka vtisku.

  Pro praktickou potřebu používáme tabulek, kde podle délky úhlopříčky d a použité síly F je uvedena odpovídající tvrdost.

  Metodu měření tvrdosti podle Vickerse lze použít pro všechny tvrdosti. Metoda je velmi přesná a je minimálně závislá na zatížení.

  Diatester

  Pro kontrolování tvrdosti po celou pracovní dobu se používá ve velkých závodech zdokonalených Vickersových tvrdoměrů, tzv. diatestorů. Obraz čtvercového vtisku je promítán ve zvětšeném měřítku na matnici. To umožňuje pohodlné a rychlé čtení délky úhlopříčky d.

  Zdroj: [16], Pavel Kryštůfek (zkráceno, upraveno)

  Normy

  • ČSN EN ISO 6507-1 - Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda.
  • ČSN EN ISO 6507-2 - Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování tvrdoměrů Vickers.
  • ČSN EN ISO 6507-3 - Kovové materiály. Zkoušení tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace tvrdoměrných destiček.
  • ČSN EN 23878 - Tvrdokovy. Zkouška tvrdosti podle Vickerse (ISO 3878:1983).
  • ISO 6507-1 - Metallic materials. Vickers hardness test - Part 1: Test method.
  • ISO 6507-2 - Metallic materials. Vickers hardness test - Part 2: Verification of testing machines.
  • ISO 6507-3 - Metallic materials. Vickers hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks.
  • ISO 3878:1983 - Hardmetals - Vickers hardness test.
  • ASTM E92 - Standard Test Method for Vickers Hardness of Metallic Materials.
 • Univerzální tvrdoměry

  Univerzální tvrdoměry pro testování stupnic Rockwell, Brinell, Vickers

 • Univerzální stolní tvrdoměr R-187,5 je efektivní automatické testování tvrdosti stupnic Rockwell, Brinell a Vickers s perfektní přesností, opakovatelností a robustností. Používá se pro měření v různých pracovištích pro měření  fero/ne-feromagnetickém kovu.

 • Ruční stolní tvrdoměr DigiRock HR1 je efektivní ruční testování tvrdosti s perfektní přesností, opakovatelností a robustností. Používá se pro měření v různých pracovištích pro měření  fero/ne-feromagnetickém kovu. Indikátor tvrdosti: Analogový Rozlišení 0,5HR Testovací zatížení 60Kgf(558.4N),100Kgf(980.7N),150Kgf(1471N) Stupnice tvrdosti: HRA, HRB,...

 • Ruční stolní tvrdoměr Rockwell SuperficialDigiRock HS1 je efektivní ruční testování tvrdosti s perfektní přesností, opakovatelností a robustností. Používá se pro měření v různých pracovištích pro měření  fero/ne-feromagnetickém kovu. Indikátor tvrdosti: Analogový Rozlišení 0,5HR Testovací zatížení 15Kgf(147.1N),30Kgf(294.2N),45Kgf(441.3N) Stupnice...

 • Plně automatický stolní tvrdoměr pro testování materiálu dle stupnice Rockwell/Superficial Rockwell Měření tvrdosti jedním tlačítkem, přiblížení kovadliny, zatížení/prodleva/odlehčení či případná konverze a výpočet výsledné hodnoty je vždy plně automatická Ovládání pomocí dotykového 5,2“ LCD (nastavení, zatížení, prodlevy, konverze atd. pomocí dotykové...

 • Optický měřící systém Brinell BriScan s vysokou přesností měření. Jedná se o přenosnou USB kameru s vysokým rozlišením.

 • Rychlé, jednoduché měření. Kladívko vhodné k měření velkých obrobků. Poldi kladívko tvrdoměr v souladu s normou ISO 6506. Podle principu podobnosti zkoušky tvrdosti podle Brinella, kladívko má testovací zatížení 1580kg, Ф7.26mm ocelovou kuličku, F/D2 = 30. Zkušební stav je ekvivalentní běžně používaným 3000kg zkušebním zatížením, Ф10mm ocelové kuličky.

 • Magnetický tvrdoměr je navržen v souladu s principem testování tvrdosti podle Rockwella. Testovací hlavu lze upevnit na železný a ocelový povrch komponentů magnetickou silou. Není tedy potřeba zajistit držení testovaného vzorku, jelikož magnetická síla drží vzorek ve správné pozici až do 350 kg+.

 • Jedná se o Vickers video měřící systém VickPad s integrovanou CMOS kamerou s vysokým rozlišením a obslužným programem iVicky 3.0 pro velmi rychlé a přesné zaměření již zanechaných vtisků Vickers tvrdoměry. VickPad je kompatibilní s jakýmkoliv Vickers tvrdoměrem, nahradí klasický hledáček s mikroskopem a lze tedy použít jakou upgrade nebo vybavení s novým...

 • Jedná se o inteligentní stolní tvrdoměr Macro Vickers s maximálním zatížením 10/30/50Kg. Tvrdoměr je vybaven velmi přesným systémem kontrolující zatížení (Close Loop) který pohodlně realizuje celý proces testování (zatížení – prodleva – odlehčení) Dále je přístroj vybaven velkým dotykovým barevným 5,2“ LCD displejem Automatická konverze tvrdosti z HV...

 • Vicky VB 62.5 je vybaven testovací metodou dle Vickerse a Brinella, stačí pouze vyměnit hrot Přístroj je vybaven objektivy s 5x a 10x zvětšením, jediné co musí obsluha udělat je provést měření, hrot a objektiv se přepne automaticky Dále je přístroj vybaven velkým dotykovým barevným 5,2“ LCD displejem Inovativní design s barevným LCD, zobrazeným...

 • Univerzální digitální stolní tvrdoměr R-187,5 je efektivní automatické testování tvrdosti stupnic Rockwell, Brinell a Vickers s perfektní přesností, opakovatelností a robustností. Používá se pro měření v různých pracovištích pro měření  fero/ne-feromagnetickém kovu.

 • Optický měřící systém Brinell QB-500 s velmi vysokou přesností. Tento systém optického měření se používá především k testování přesnosti etalonu pro výrobce a ověřovací laboratoře. Ale může sloužit také pro velmi přesné měření odsazení dle Brinella.

Product successfully added to the product comparison!