Měření lesku

Hodnotit kvalitu povrchu nelze pouze povrchně. Existuje mnoho způsobů měření = hodnocení kvality povrchových úprav, kterými se dozvíme, jak kvalitně byla povrchová úprava provedena. Pokud jako další parametr do vašeho procesu hodnocení zahrnete měření lesku, budete hodnotit povrch aplikace, ale jistě ne již povrchně.

Proč měřit lesk

Měření lesku je jedním ze základních parametrů při zjišťování kvality provedených povrchových úprav a vypovídá o kvalitě výrobku. Zákazníci při hodnocení kvality povrchových úprav jsou čím dál více náročnější a proto je stále větší význam přikládán výslednému vzhledu, v našem případě lesku.

V některých oborech by se laikovi mohl zdát při kontrole kvality povrchových úprav kontrola a měření lesku jako zcela zbytečné. Proč by se měly „nějak“ lesknout zárubně dveří či kapota traktoru, který stejně vyjede na pole a lesk je ten tam? Protože to prostě zákazník „chce“!?

Ráda bych se Vás pokusila vyvést z omylu. Je to tak, že měřením lesku nezjišťujeme jen základní parametr jako je lesklost povrchu, ale stupněm lesku zjistíme např. odchylku, ke které došlo použitím jiného technologického postupu či materiálu. Tato zjištěná odchylka lesku může souviset např. se ztrátou jiných povrchových vlastností materiálu. Jako příklad bych uvedla měření lesku u vypálených práškových barev, kdy odchylka= větší matnost povrchu, může znamenat, že prášek byl „přepálený“ a tímto je způsobeno, že je křehčí a tímto méně odolný proti mechanickým vlivům.

Co je to lesk

Lesk je vizuální dojem, který máme, pokud výrobek hodnotíme očima. Čím více se světlo od povrchu odrazí, tím více se nám bude zdát povrch lesklejší. Hladké a vysoce leštěné povrchy jsou viditelně lesklejší, nerovné zdrsněné povrchy jsou matnější. Samozřejmě je důležité osvětlení při kterém lesk vizuálně hodnotíme a úhel, pod kterým se na povrch díváme. Jelikož každý z nás má jiné oči a hodnocení lesku jednotlivcem nemůže být bráno objektivně je zapotřebí použít přístroje, který lesk změří objektivně a přesně.

Čím měřit lesk - pomocí leskoměrů

Lesk povrchu měříme pomocí přístroje = leskoměru, který je založen na jednoduchém principu reflexní geometrie = měření hodnoty vyslaného světla, které se odrazí od povrchu. Hodnota povrchu je vyjádřena v jednotkách lesku (GU-gloss units) v rozsahu od 0 do 100 jednotek. Pro vysoce lesklé metalické povrchy ovšem existuje stupnice až do 2000 jednotek.

Povrch je osvícen pod určitým uhlem a čočka ve stejném úhlu na druhé straně změří odraženou hodnotu. Jak jsem řekla, je důležitý úhel pod kterým se na povrch díváme očima, stejně tak je důležité pod jakým úhlem leskoměr povrch osvítí.

Pro různé povrchy tedy rozeznáváme leskoměry s různými měřícími úhly.

Pod jakým úhlem měřit najdeme v normě ČSN ISO 2813. Základním měřícím úhlem je úhel 60°, který je použitelný pro všechny nátěry, avšak pokud je povrch vysoce lesklý, tzn. pod úhlem 60° naměříme hodnotu lesku vyšší, než 70 jednotek je vhodnější použít úhel 20°. Pro matné povrchy se zase doporučuje měřit lesk pod úhlem 85°, zda měřit pod úhlem 85°zjistíme pokud leskoměrem s měřícím úhlem 60°naměříme hodnotu nižší než 10 jednotek.

Povrch Při měření pod úhlem 60° Měřit pod úhlem
Vysoce lesklý Nad 70 jednotek

20°

Středně lesklý 10 až 70 jednotek

60°

Matný Pod 10 jednotek 85°

Tyto tři základní úhly se používají při měření lesku zejména nátěrových hmot. Měření lesků povlaků s obsahem kovových pigmentů ovšem není vhodné měřit touto metodou.

Existují i další úhly, pod kterými se měří lesk a to je úhel 45 pro měření lesku keramických materiálů a úhel 75°, který se používá pro měření lesku papíru.

Jak vybrat správný přístroj (leskoměr)

Díky těmto potřebám měřit povrch pod různými úhly, jsou samozřejmě vyráběny přístroje s různými měřícími úhly a to buď s jedním měřícím úhlem, dvěma či třemi měřícími úhly. Kromě zvoleného měřícího úhlu existují i další kritéria pro zvolení správného přístroje jako jsou:

  • velikost měřícího otvoru leskoměru,
  • rozsah stupnice (0 až 100 či 0 až 2000),
  • rozlišení přístroje (1GU nebo 0,1GU),
  • možnost statistiky naměřených dat (min. a max. hodnota, počet provedených měření, průměrná hodnota, standardní odchylka),
  • možnost uchovávání naměřených hodnot a jejich možnost přenášení do PC
  • a v neposlední řadě je pro některé uživatele důležitá velikost, tvar a váha leskoměru.

V tomto bodě bych se zastavila zejména u požadavku na velikost měřícího otvoru. Důležitost tohoto kritéria by některé laické zákazníky třeba nemusela ani napadnout. Při měření lesku dochází k osvícení povrchu pod určitým úhlem následnému odrazu světla ve stejném úhlu tzn. Do místa kde je instalována měřící čočka. Jakékoli ovlivnění okolního světla, které by se jen nepatrně dostalo do měřící oblasti, by mělo za následek celkové znehodnocení výsledku měření. Proto pokud chceme měřit malé či zaoblené výrobky je zapotřebí zjistit si zda měřící otvor pokryje celou část měřené plochy. V případě, že by tomu tak nebylo, jsou vyráběny leskoměry s mnohem menšími měřícími otvory než kterými disponují běžně používané leskoměry. 

Kalibrace leskoměru

Pro zjištění zda výsledek naměřený leskoměrem je správný slouží tzv. kalibrační destičky nebo-li kalibrační standardy. Pro každý měřící úhel existuje destička s jinou hodnotou vhodnou pro tento úhel.  Tyto kalibrační destičky jsou součástí dodávky leskoměrů. Destička je většinou zhotovena z leštěného křemene či černého skla. Destička slouží ke kalibraci leskoměru a proto ona sama musí být kalibrována a musí k ní být vystaven kalibrační protokol. Destička musí být čistá, nepoškrábaná a před kalibrací zbavena jakýchkoliv nečistot, které by narušily správný průběh kalibrace.  Doporučuje se mít dvě různé tyto kalibrační destičky, přičemž na jedné z nich se kontroluje (kalibruje) leskoměr před „každým“ použitím. Druhá z nich se používá jen jednou či dvakrát do roka pro překontrolování správnosti měření leskoměru a rovněž pokud si nejsme jisti zda leskoměr měří dobře.  

Spektrofotometrem dokážeme velmi přesně změřit optické vlastnosti barev včetně lesku. Spektrofotometr poskytuje velmi přesné měření založené na spektrálním rozlišení. Jeho použití lze definovat jako velmi široké od průmyslových aplikací až po automobilový průmysl s výbornou opakovatelností a přesností ( při 10 měřeních na bílém podkladu odchylka max. 0,01E). Měření lesku je možné provést tříúhlovým leskoměrem pod úhlem 20/60/85°.

Dále je možné měřit opacitu povlaků ( světlost, temnost, průsvitnost apod.) za pomocí optické geometrie kolorimetru. Použití je vhodné pro průmysl prvovýroby kde je nezbytné zjištění kdyvosti nátěrových hmot či řazení odstínů pigmentovaných hliníkem.

Všechna tato měření slouží ke stanovení základních optických vlastností povlaků.

Výběr leskoměrů najdete v odkazech níže: